[Warunki zatrudnienia na stanowisku urzędnika] - Art. 2. - Pracownicy sądów i prokuratury. - Dz.U.2018.577 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Warunki zatrudnienia na stanowisku urzędnika] - Pracownicy sądów i prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2018 r.
Art.  2.  [Warunki zatrudnienia na stanowisku urzędnika]

Urzędnikiem może zostać osoba:

1)
która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
o nieposzlakowanej opinii;
3)
która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4)
przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5)
(uchylony);
6)
posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7)
która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze.