Kwalifikacje osobiste i zawodowe pracowników rad narodowych. - Rozdział 3 - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Rozdział 3 - Kwalifikacje osobiste i zawodowe pracowników rad narodowych. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.

Rozdział  3.

Kwalifikacje osobiste i zawodowe pracowników rad narodowych.

1.
Pracownikiem może być osoba, która:
1)
posiada obywatelstwo polskie,
2)
ukończyła 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3)
korzysta z praw publicznych,
4)
ze względu na poziom ideowo-moralny daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika rady narodowej.
2.
Młodociany może być pracownikiem na zasadach określonych w przepisach o warunkach zatrudniania młodocianych.
1.
Pracownikiem może być osoba posiadająca przepisane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i przygotowania praktycznego, niezbędne do pełnienia funkcji na określonym stanowisku.
2.
Rada Ministrów określa tabelę stanowisk oraz wymagania w zakresie wykształcenia i przygotowania praktycznego pracowników.
3.
Prezes Rady Ministrów ustala zasady zatrudniania i szkolenia osób rozpoczynających pracę zawodową w prezydiach rad narodowych.