Art. 6. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 6. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  6.
1.
Pracownik obowiązany jest wypełniać polecenia służbowe przełożonych.
2.
Jeżeli polecenie służbowe jest w przekonaniu pracownika sprzeczne z prawem, godzi w interes społeczny albo zawiera znamiona pomyłki, obowiązany jest on zwrócić uwagę na te okoliczności przełożonemu. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia, pracownik obowiązany jest je wykonać.
3.
Pracownikowi nie wolno jednak wykonać polecenia służbowego, jeżeliby jego wykonanie naruszało w sposób oczywisty przepisy prawa albo stanowiło przestępstwo lub groziło niepowetowaną szkodą dla interesu społecznego. O odmowie wykonania polecenia pracownik zawiadamia na piśmie przełożonego oraz przewodniczącego prezydium rady narodowej.