Art. 54. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 54. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  54.
1.
Komisje rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w komplecie trzech osób.
2.
W skład kompletu orzekającego (ust. 1) wchodzą: przewodniczący kompletu, którym jest przewodniczący komisji lub jego zastępca, oraz dwie osoby powołane przez niego po jednym spośród członków wyznaczonych przez właściwą komisję rady narodowej (art. 53 ust. 1 pkt 2 lit. a) i członków wyznaczonych przez właściwą organizację związkową (art. 53 ust. 1 pkt 2 lit. b) i ust. 2).