Art. 53. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 53. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  53.
1.
Komisje przewidziane w art. 52, zwane dalej komisjami, tworzą:
1)
przewodniczący komisji i jego zastępcy, powołani przez prezydium właściwej rady narodowej spośród członków prezydium tej rady,
2)
członkowie powołani przez:
a)
komisje rady narodowej spośród swoich członków będących radnymi,
b)
radę zakładową spośród jej członków i innych pracowników rady narodowej.
2.
Do składu komisji wymienionej w art. 52 ust. 1 pkt 2, działającej w charakterze instancji odwoławczej, zamiast członków, wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. b), wchodzą członkowie wyznaczeni przez zarząd okręgowy właściwego związku zawodowego.