Art. 49. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 49. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  49.
1.
W zakresie odpowiedzialności służbowej stosuje się karę upomnienia.
2.
W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się kary:
1)
nagany,
2)
nagany z pozbawieniem możliwości otrzymania nagrody przez okres do jednego roku,
3)
pozbawienia możliwości awansowania lub powołania na wyższe stanowisko na okres do dwóch lat,
4)
obniżenia wynagrodzenia o kwotę wynoszącą do 10% tego wynagrodzenia na okres do sześciu miesięcy.