Art. 36. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 36. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  36.
1.
W razie śmierci pracownika małżonkowi, dzieciom lub rodzicom przyznaje się na pokrycie kosztów pogrzebu zasiłek w wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego przez zmarłego wynagrodzenia; zasiłek ten ulega zmniejszeniu o kwotę zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego.
2.
Jeżeli koszty pogrzebu pokryła inna osoba, przyznaje się jej zasiłek tytułem zwrotu kosztów pogrzebu w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych i udowodnionych, najwyżej jednak do wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego przez zmarłego wynagrodzenia.