Art. 11. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 11. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  11.
1.
Pracownikiem może być osoba, która:
1)
posiada obywatelstwo polskie,
2)
ukończyła 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3)
korzysta z praw publicznych,
4)
ze względu na poziom ideowo-moralny daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika rady narodowej.
2.
Młodociany może być pracownikiem na zasadach określonych w przepisach o warunkach zatrudniania młodocianych.