Art. 108. - [Czas pracy na platformach wiertniczych lub wydobywczych oraz na specjalistycznych statkach technicznych] - Praca na morzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2023 r.
Art.  108.  [Czas pracy na platformach wiertniczych lub wydobywczych oraz na specjalistycznych statkach technicznych]
1. 
Czas pracy na platformach wiertniczych lub wydobywczych, a także na specjalistycznych statkach technicznych, takich jak holowniki, pogłębiarki i dźwigi pływające, obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi lub część załogi, może być przedłużony do 14 godzin na dobę i 84 godzin na tydzień. W takim przypadku, po każdym, nie dłuższym niż 2 tygodnie, nieprzerwanym okresie pracy zapewnia się pracownikowi co najmniej równy okres wolnego od pracy pobytu na lądzie. Za zgodą pracownika, okres pracy może być przedłużony do 3 tygodni.
2. 
Praca w granicach norm czasu pracy, o których mowa w ust. 1, nie jest pracą w godzinach nadliczbowych, jeżeli liczba godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekroczy przeciętnie 44 godzin.
3. 
W przypadku wykonywania pracy zgodnie z ust. 1, przepisów art. 133 Kodeksu pracy nie stosuje się.