Art. 5a. - Praca młodocianych i kobiet.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.65.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1972 r.
Art.  5a. 2

Zatrudnianie młodocianych we wszelkich zakładach pracy, podlegających niniejszej ustawie, jest dozwolone w ilości, nie przekraczającej ustalonego procentowego stosunku do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników.

Stosunek ten ustalać będzie dla poszczególnych gałęzi pracy z uwzględnieniem rozmiarów zakładów pracy, po zasięgnięciu opinji izb przemysłowo-handlowych i izb rzemieślniczych oraz organizacyj zawodowych pracowników i pracodawców, Minister Pracy i Opieki Społecznej w rozporządzeniach, wydawanych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu lub z innymi zainteresowanymi ministrami odnośnie do zakładów pracy, bezpośrednio im podlegających. Rozporządzenia takie mogą dotyczyć obszaru całego Państwa lub poszczególnych okręgów administracyjnych.

2 Art. 5a dodany przez § 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. (Dz.U.31.101.773) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 listopada 1931 r.