§ 22. - Pożyczki z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1937.77.556 - OpenLEX

§ 22. - Pożyczki z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.77.556

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1939 r.
§  22.
(1)
Niespłacona suma pożyczki wraz ze wszystkimi należnościami staje się natychmiast wymagalna:
1)
jeżeli dłużnik nie uiści we właściwych terminach dwóch kolejnych rat amortyzacyjnych;
2)
jeżeli dłużnik rozporządza gospodarstwem wbrew ograniczeniom, określonym w § 20 lub wbrew ograniczeniom podobnej treści, wynikającym z przepisów ustawowych;
3)
jeżeli dłużnik nie użył pożyczki na cel, na który została przyznana;
4) 3
jeżeli dłużnik nie dopełni w terminie, wskazanym przy udzieleniu pożyczki, obowiązku ubezpieczenia od ognia, stosownie do § 21a;
5)
jeżeli dłużnik nie dopełni zastrzeżonego przy udzieleniu pożyczki obowiązku wywołania lub uregulowania hipoteki i hipotecznego zabezpieczenia pożyczki;
6)
jeżeli do nieruchomości, na którą przyznano pożyczkę, skierowana zostanie egzekucja, choćby udzielona pożyczka nie była na tej nieruchomości hipotecznie zabezpieczona.
(2)
Przepisy ust. (1) stosuje się także w okresie ulgowym.
3 § 22 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1939 r. (Dz.U.39.53.338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 1939 r.