Art. 8. - Pożyczki i kredyty studenckie. - Dz.U.2017.357 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - Pożyczki i kredyty studenckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.357 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
Art.  8. 
1. 
Spłata należnych odsetek, o których mowa w art. 4 pkt 2, obejmuje:
1)
całą kwotę odsetek należnych w okresie studiów, w tym również studiów doktoranckich, oraz w okresie ustalonym zgodnie z art. 9 ust. 1;
2)
kwotę odsetek stanowiącą różnicę między kwotą odsetek wyliczoną przy zastosowaniu stopy procentowej określonej w umowie a kwotą odsetek spłaconych bankom przez kredytobiorców po okresie, o którym mowa w pkt 1.
2. 
Odsetki należne od kredytów studenckich pokrywane są z Funduszu w okresie odbywania przez kredytobiorcę służby wojskowej.
3. 
Wysokość odsetek spłacanych przez kredytobiorcę od zaciągniętego kredytu studenckiego wynosi nie mniej niż połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.
4. 
Stopę oprocentowania kredytów studenckich określa umowa, o której mowa w art. 5.
5. 
Stopa oprocentowania pożyczki studenckiej wynosi nie mniej niż połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.
6. 
Odsetki od udzielonej pożyczki studenckiej płacone są przez pożyczkobiorcę od momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki, z wyjątkiem okresu odbywania przez pożyczkobiorcę służby wojskowej.