Art. 4. - Pożyczki i kredyty studenckie. - Dz.U.2017.357 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - Pożyczki i kredyty studenckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.357 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
Art.  4. 

Środki Funduszu przeznacza się na:

1)
udzielanie pożyczek studenckich;
2)
spłatę, zgodnie z przepisami ustawy, części należnej kwoty odsetek od kredytów pobranych przez studentów;
3)
pokrywanie skutków finansowych umorzeń spłaty kredytów studenckich;
4)
nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
5)
pokrywanie kosztów egzekucji roszczeń wynikających z niespłaconych pożyczek studenckich;
6)
pokrywanie kosztów realizacji zadań wymienionych w pkt 1-5, ponoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.