Art. 15. - Pożyczki i kredyty studenckie. - Dz.U.2017.357 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - Pożyczki i kredyty studenckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.357 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
Art.  15. 
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich;
2)
wysokość miesięcznych rat kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej;
3)
warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich;
4)
wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę;
5)
(uchylony).
2. 
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni w szczególności:
1)
okres, na jaki może być udzielony kredyt studencki lub pożyczka studencka, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku studentów studiów doktoranckich nie dłuższy niż łącznie 10 lat;
2)
wypłacanie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku;
3)
rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej nie później niż 2 lata od daty ukończenia studiów;
4)
minimalną liczbę rat spłaty nie mniejszą niż dwukrotność otrzymanych rat kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej;
5)
wysokość raty spłat kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej, która nie może przekroczyć 20% miesięcznego dochodu pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy;
6)
podstawy umarzania całości lub części kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej za ukończenie studiów z dobrym wynikiem, a także wynikające z trudnej sytuacji życiowej absolwenta, z trwałej niezdolności do pracy lub braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń;
7)
warunki i tryb zawieszania spłaty pożyczki studenckiej i kredytu studenckiego;
8)
wzory zaświadczeń szkół wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, potwierdzające, że osoba ubiegająca się o pożyczkę studencką lub kredyt studencki jest studentem.