Art. 1. - Pożyczki i kredyty studenckie. - Dz.U.2017.357 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - Pożyczki i kredyty studenckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.357 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
Art.  1. 
1. 
Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej "pożyczkami studenckimi" i "kredytami studenckimi", na zasadach określonych w ustawie mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60), będący osobami cywilnymi, zwani dalej "studentami".
2. 
Pożyczki studenckie udzielane są ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 2.
3. 
Kredyty studenckie udzielane są przez banki.