Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym. - Dz.U.2002.226.1888 - OpenLEX

Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.226.1888

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym.

Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzory wniosków stosowane w postępowaniu o udzielenie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny, w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym;
2)
wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku;
3)
wzory pozwoleń;
4)
sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych pozwoleń;
5)
wzór i tryb składania sprawozdania z wykorzystania pozwolenia, jeżeli taki obowiązek został ustanowiony stosownie do art. 281 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.
1.
Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz towarów w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie określa załącznik nr 1 do rozporządzania.
2.
W zakresie towarów rolno-spożywczych, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 226, poz. 1891), wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz towarów w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleń cząstkowych na przywóz towarów w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie, z zastrzeżeniem ust. 2, należy dołączyć:
1)
aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
2)
pisemne oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom albo o niekaralności za takie przestępstwo osoby kierującej działalnością wnioskodawcy;
3)
zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikatora statystycznego (REGON), jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
5)
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
6)
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem ciążących na nim składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane albo zaświadczenie, że wnioskodawca nie podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
7)
oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu wobec organów celnych z realizacją ciążących na nim zobowiązań z tytułu należności celnych i podatków z tytułu importu towarów.
2.
Jeżeli z wnioskiem o udzielenie pozwoleń cząstkowych, stosownie do art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) występuje osoba, której już udzielono pozwolenia, wymogu dołączenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się.
3.
Wnioski o udzielenie pozwoleń oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz towarów należy składać od dnia wejścia w życie przepisów ustanawiających nieautomatyczną rejestrację obrotu w przywozie, chyba że przepisy te określają inne terminy.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3-6, powinny być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
2.
W razie braku określenia terminu ważności dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, organ udzielający pozwoleń będzie je uznawał za dowód w sprawie przez okres 3 miesięcy od dnia ich wystawienia.
1.
Pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowe są udzielane w oparciu o prawidłowo wypełniony i złożony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami § 3 i 4, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów, o ile zostaną one określone w przepisach wydanych na podstawie art. 281 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.
2.
Kolejnego pozwolenia oraz kolejnych pozwoleń cząstkowych na ten sam towar udziela się po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli wnioskodawca ubiega się o kolejne pozwolenie albo o kolejne pozwolenia cząstkowe na ten sam towar w ramach tej samej nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie, uprzednio udzielone pozwolenie albo wszystkie uprzednio udzielone pozwolenia cząstkowe, zawierające adnotację organu celnego o wykorzystaniu danego pozwolenia, powinny być złożone do organu udzielającego pozwoleń nie później niż w dniu udzielenia kolejnego pozwolenia albo kolejnych pozwoleń cząstkowych.
1.
Obowiązek składania sprawozdań, o których mowa w art. 281 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny, polega na przesłaniu przez osobę, której udzielono pozwolenia albo pozwoleń cząstkowych, do organu udzielającego pozwoleń, poświadczonej przez organ celny kopii oryginału pozwolenia albo pozwolenia cząstkowego zawierającego adnotację o przywozie towarów objętych pozwoleniem.
2.
Poświadczona kopia oryginału pozwolenia, o której mowa w ust. 1, powinna być przesłana lub złożona do organu udzielającego pozwoleń w terminie 14 dni od dnia pełnego wykorzystania pozwolenia lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu jego ważności.
1.
Pozwolenie oraz pozwolenia cząstkowe na przywóz towarów w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie są sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi jest przechowywany przez organ udzielający pozwoleń.
2.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia
1.
Ewidencja udzielonych pozwoleń oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz towarów w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie jest prowadzona przez organ udzielający pozwoleń, w formie księgi ewidencyjnej, oddzielnie dla każdej nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie.
2.
Księgę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1, można prowadzić w systemie elektronicznym, pod warunkiem że zawarte w niej dane znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez organ udzielający pozwoleń.
3.
Wpis do księgi ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.
4.
Księgę ewidencyjną i wydruki z systemu elektronicznego przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania dokumentów do celów archiwalnych.
5.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinny zawierać:
1)
numer decyzji;
2)
datę udzielenia pozwolenia lub pozwoleń cząstkowych;
3)
kod PCN i nazwę towaru;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
5)
numer identyfikatora statystycznego (REGON) wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
6)
imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
7)
nazwę i adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
8)
numer wniosku;
9)
ilość lub wartość towarów, na jaką udzielono pozwolenia lub na jaką udzielono wszystkich pozwoleń cząstkowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271, Nr 188, poz. 1572.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

WNIOSEK

o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych 1 na przywóz towarów w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie 2 (Dz. U. Nr ..., poz. ...) 3

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

WNIOSEK

o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych 1 na przywóz towarów w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie 2 (Dz. U. Nr ..., poz. ...) 3

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR

DECYZJA

NR ............. 2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR

DECYZJA

NR ............. 2

wzór