§ 7. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu... - Dz.U.2002.226.1888 - OpenLEX

§ 7. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.226.1888

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2002 r.
§  7.
1.
Pozwolenie oraz pozwolenia cząstkowe na przywóz towarów w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie są sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi jest przechowywany przez organ udzielający pozwoleń.
2.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia