§ 5. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu... - Dz.U.2002.226.1888 - OpenLEX

§ 5. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.226.1888

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2002 r.
§  5.
1.
Pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowe są udzielane w oparciu o prawidłowo wypełniony i złożony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami § 3 i 4, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów, o ile zostaną one określone w przepisach wydanych na podstawie art. 281 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.
2.
Kolejnego pozwolenia oraz kolejnych pozwoleń cząstkowych na ten sam towar udziela się po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli wnioskodawca ubiega się o kolejne pozwolenie albo o kolejne pozwolenia cząstkowe na ten sam towar w ramach tej samej nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie, uprzednio udzielone pozwolenie albo wszystkie uprzednio udzielone pozwolenia cząstkowe, zawierające adnotację organu celnego o wykorzystaniu danego pozwolenia, powinny być złożone do organu udzielającego pozwoleń nie później niż w dniu udzielenia kolejnego pozwolenia albo kolejnych pozwoleń cząstkowych.