§ 4. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu... - Dz.U.2002.226.1888 - OpenLEX

§ 4. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.226.1888

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2002 r.
§  4.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3-6, powinny być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
2.
W razie braku określenia terminu ważności dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, organ udzielający pozwoleń będzie je uznawał za dowód w sprawie przez okres 3 miesięcy od dnia ich wystawienia.