§ 8. - Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1042

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  8.
1.
Ewidencja udzielonych pozwoleń oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów jest prowadzona przez organ udzielający pozwoleń w formie księgi ewidencyjnej, oddzielnie dla każdego środka administrowania obrotem towarami z zagranicą.
2.
Księgę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1, można prowadzić w systemie elektronicznym, pod warunkiem że zawarte w niej dane znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez organ udzielający pozwoleń.
3.
Wpis do księgi ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.
4.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
numer decyzji;
2)
datę udzielenia pozwolenia lub pozwoleń cząstkowych;
3)
kod CN i nazwę towaru;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy albo numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;
5)
numer identyfikatora statystycznego (REGON) wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą albo inny numer identyfikacyjny używany wobec właściwych organów kraju siedziby;
6)
imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
7)
nazwę i adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
8)
numer wniosku;
9)
ilość lub wartość towarów, na jaką udzielono pozwolenia lub na jaką udzielono wszystkich pozwoleń cząstkowych.