§ 7. - Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1042

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  7.
1.
Jeżeli suma wielkości określonych we wszystkich rozpatrywanych wnioskach przekracza kontyngent, organ właściwy do udzielenia pozwolenia, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu rozpatrywania wniosków, ogłosi informację o zastosowanym współczynniku, pozwalającym ustalić wielkości, na jakie udzielono poszczególnych pozwoleń.
2.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1)
na stronach internetowych organu właściwego do udzielenia pozwolenia;
2)
w siedzibie organu właściwego do udzielenia pozwolenia, a w przypadku Agencji Rynku Rolnego również w jej oddziałach terenowych;
3)
w miarę możliwości - w środkach masowego przekazu.