§ 6. - Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1042

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  6.
1.
Pozwolenie oraz pozwolenia cząstkowe na przywóz lub wywóz towarów są sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi jest przechowywany przez organ udzielający pozwoleń.
2.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na wywóz towarów określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
5.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na wywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.