§ 4. - Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1042

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  4.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 i 5, powinny być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
2.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.