§ 3. - Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1042

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  3.
1.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dołączyć:
1)
aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
2)
zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo potwierdzenie, że wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT;
3)
zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikatora statystycznego (REGON), jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą albo innego numeru identyfikacyjnego używanego wobec właściwych organów kraju siedziby;
4)
jeżeli wnioskodawca nie jest obywatelem polskim lub nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej - poświadczoną urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy kopię stron paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, na których są uwidocznione następujące dane:
a)
imię lub imiona,
b)
nazwisko,
c)
data urodzenia,
d)
numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
e)
nazwa organu, który wydał ten dokument;
5)
w przypadku ustanowienia kaucji, dokument potwierdzający dokonanie wpłaty gotówkowej lub poświadczający udzielenie gwarancji.
2.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towaru w ramach kontyngentu, dla którego określono sposób rozdysponowania proporcjonalnie do ilości lub wartości obrotów zrealizowanych przez osobę wnioskującą, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, należy dołączyć oświadczenie o wartości lub ilości towarów przywiezionych lub wywiezionych w okresie odniesienia.
3.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4.
Jeżeli z wnioskiem o udzielenie pozwoleń cząstkowych występuje osoba, której udzielono pozwolenia, wymogu dołączenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się.
5.
Wnioski o udzielenie pozwoleń oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów należy składać od dnia wejścia w życie przepisów ustanawiających środek administrowania obrotem towarami z zagranicą, chyba że przepisy te określają inne terminy.