§ 2. - Późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.177.1736

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2003 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.