§ 5. - Poziomy niektórych substancji w powietrzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.845 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2021 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2008.47.281), które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.460) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.