§ 1. - Poziomy niektórych substancji w powietrzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.845 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2021 r.
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin;
2)
poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin;
3)
poziomy celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin;
4)
alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi;
5)
poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu;
6)
pułap stężenia ekspozycji;
7)
warunki, w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i ciśnienie;
8)
oznaczenie numeryczne substancji pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;
9)
okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów;
10)
dopuszczalną częstość przekraczania poziomów, o których mowa w pkt 1 i 2;
11)
terminy osiągnięcia poziomów i pułapu, o których mowa w pkt 1-3 i 6, dla niektórych substancji w powietrzu;
12)
marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyrażone jako malejąca wartość procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w kolejnych latach.