Poziomy niektórych substancji w powietrzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.47.281

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu2)

Na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na:
a)
ochronę zdrowia ludzi dla:
uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921),
pozostałego terenu kraju,
b)
ochronę roślin;
2)
poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin;
3)
poziomy celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin;
4)
alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi;
5)
warunki, w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i ciśnienie;
6)
oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;
7)
okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów;
8)
dopuszczalną częstość przekraczania poziomów dopuszczalnych i docelowych;
9)
terminy osiągnięcia poziomów, o których mowa w pkt 1-3, dla niektórych substancji w powietrzu;
10)
marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyrażone jako malejąca wartość procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w kolejnych latach.
1.
Określa się poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin na terenie kraju, z wyłączeniem uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji.
2.
Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.
Określa się poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów.
4.
Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, o których mowa w ust. 3, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5.
Określa się poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów.
6.
Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, o których mowa w ust. 5, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
7.
Określa się poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne ozonu oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów.
8.
Poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu, o których mowa w ust. 7, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
9.
W uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych dla niektórych substancji nieuwzględnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, czas ich obowiązywania, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji zawierają załączniki nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia.
1.
Określa się alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów.
2.
Alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu, o których mowa w ust. 1, są określone załączniku nr 5 do rozporządzenia.
Poziomy substancji w powietrzu dla:
1)
zanieczyszczeń gazowych ustala się w warunkach - temperatura 293 K i ciśnienie 101,3 kPa;
2)
pyłu zawieszonego oraz substancji oznaczanych w pyle zawieszonym ustala się w warunkach rzeczywistych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 296 z 21.11.1996, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 95),

2) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 163 z 29.06.1999, str. 41; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 164),

3) dyrektywy 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. dotyczącej wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 313 z 13.12.2000, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 262),

4) dyrektywy 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. odnoszącej się do ozonu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 67 z 09.03.2002, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 497),

5) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 POZIOMY DOPUSZCZALNE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN NA TERENIE KRAJU, Z WYŁĄCZENIEM UZDROWISK I OBSZARÓW OCHRONY UZDROWISKOWEJ, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI, OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW, DOPUSZCZALNE CZĘSTOŚCI PRZEKRACZANIA TYCH POZIOMÓW ORAZ MARGINESY TOLERANCJI

Lp.Nazwa substancji (numer CAS)a)Okres uśredniania wyników pomiarówPoziom dopuszczalny substancji w powietrzu

[µg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowymb)Margines tolerancji

[%]

----------

[µg/m3]

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych
2007 r.2008 r.2009 r.od 2010 r.
12345678910
1Benzen

(71-43-2)

rok kalendarzowy5c)-60

----

3

40

---

2

20

---

1

02010 r.
2Dwutlenek azotu

(10102-44-0)

jedna godzina200c)18 razy15

---

30

10

---

20

5

---

10

02010 r.
rok kalendarzowy40c)-15

---

6

10

---

4

5

---

2

02010 r.
Tlenki azotud)

(10102-44-0,

10102-43-9)

rok kalendarzowy30e)-00002003 r.
3Dwutlenek siarki

(7446-09-5)

jedna godzina350c)24 razy00002005 r.
24 godziny125c)3 razy00002005 r.
rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) 20e)-00002003 r.
4Ołówf)

(7439-92-1)

rok kalendarzowy0,5c)-00002005 r.
5Pył zawieszony PM10g)24 godziny50c)35 razy00002005 r.
rok kalendarzowy40c)-00002005 r.
6Tlenek węgla

(630-08-0)

osiem godzinh) 10.000c),h)-00002005 r.
Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number.

b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.

e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.

f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.

g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.

h) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 POZIOMY DOPUSZCZALNE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W UZDROWISKACH I NA OBSZARACH OCHRONY UZDROWISKOWEJ, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW

Lp.Nazwa substancji (numer CAS)a)Okres uśredniania wyników pomiarówDopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowymb)Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu

[µg/m3]

1Benzen

(71-43-2)

rok kalendarzowy-4
2Dwutlenek azotu

(10102-44-0)

jedna godzina-200
rok kalendarzowy-35
3Dwutlenek siarki

(7446-09-5)

jedna godzina-350
24 godziny-125
4Tlenek węgla

(630-08-0)

8 godzin-5.000
5Ołówc)

(7439-92-1)

rok kalendarzowy-0,5
6Pył zawieszony PM10 d) 24 godziny3550
rok kalendarzowy-40
Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number.

b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.

c) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.

d) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 POZIOMY DOCELOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI, OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW, ORAZ DOPUSZCZALNE CZĘSTOŚCI PRZEKRACZANIA TYCH POZIOMÓW

Lp.Nazwa substancji (numer CAS)a)Okres uśredniania wyników pomiarówPoziom docelowy substancji w powietrzuDopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowymTermin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu
1Arsenb)

(7440-38-2)

rok kalendarzowy6c) ng/m3-2013 r.
2Benzo(α)pirenb)

(50-32-8)

rok kalendarzowy1c) ng/m3-2013 r.
3Kadm b) (7440-43-9) rok kalendarzowy5c) ng/m3-2013 r.
4Nikielb) (7440-02-0) rok kalendarzowy20c) ng/m3-2013 r.
5Ozon

(10028-15-6)

osiem godzine) 120c),e) µg/m325 dnif)2010 r.
okres wegetacyjny (1 V - 31 VII) 18.000d),g),h) µg/m3 · h-2010 r.
Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number.

b) Całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(α)pirenu całkowita zawartość benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

c) Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

d) Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin.

e) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

f) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat. W przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku.

g) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 g/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3. Wartość tę uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.

h) Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 POZIOMY CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH DLA OZONU W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA, OZNACZENIE NUMERYCZNE OZONU ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW

Lp.Nazwa substancji (numer CAS)a)Okres uśredniania wyników pomiarówPoziom celu długoterminowego substancji w powietrzuTermin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego substancji w powietrzu
1Ozon

(10028-15-6)

osiem godzinb) 120b),c) µg/m32020 r.
okres wegetacyjny (1V-31VII) 6.000d),e) µg/m3 · h2020 r.
Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number.

b) Maksymalna średnia ośmiogodzinna w ciągu roku kalendarzowego spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

c) Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

d) Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin.

e) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 g/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3. Wartość tę uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 ALARMOWE POZIOMY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW

Lp.Nazwa substancji

(numer CAS)a)

Okres uśredniania wyników pomiarówAlarmowy poziom substancji w powietrzu [µg/m3]
1Dwutlenek azotu

(10102-44-0)

jedna godzina400b)
2Dwutlenek siarki

(7446-09-5)

jedna godzina500b)
3Ozonc)

(10028-15-6)

jedna godzina240
4Pył zawieszony PM1024 godziny200d)
Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number.

b) Wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy.

c) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych wynosi 180 µg/m3.

d) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przez trzy kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych.