Art. 3. - Pozbawianie obywatelstwa. - Dz.U.1938.22.191 - OpenLEX

Art. 3. - Pozbawianie obywatelstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.191

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
Art.  3.
(1)
Utrata obywatelstwa polskiego męża rozciąga się na jego żonę, zaś ojca (nieślubnej matki) - na jego (jej) dzieci w wieku do lat 18, jeżeli osoby te przebywają za granicą i nie zostały w orzeczeniu o pozbawieniu wyłączone spod utraty obywatelstwa.
(2)
Wyłączenie żony i dzieci może nastąpić, jeżeli z całokształtu stosunków życiowych wynika, że nie pozostawały one w faktycznej wspólności małżeńskiej, bądź rodzinnej z mężem, bądź ojcem (nieślubną matką) i nie zachodzą co do nich okoliczności, przewidziane w art. 1 ustawy niniejszej.