Rozdział 3 - Wzajemny stosunek działów ubezpieczeń, rachunkowość i sprawozdania. - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.19.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1947 r.

Rozdział  III.

Wzajemny stosunek działów ubezpieczeń, rachunkowość i sprawozdania.

1.
Każdy z trzech działów ubezpieczeń, prowadzonych przez P.Z.U.W., stanowi osobny związek wzajemności. Zobowiązania jednego działu ubezpieczeń nie mogą być pokrywane z funduszów innego działu, a ubezpieczający w jednym dziale nie odpowiadają za wyniki operacji w innych działach. Z funduszów jednego działu można udzielić pożyczek innym działom tylko za każdorazowym zezwoleniem władzy nadzorczej.
2.
P.Z.U.W. może za zezwoleniem władzy nadzorczej zawierać w działach umownych ubezpieczeń umowy za składką stałą bez prawa pociągania ubezpieczającego do dodatkowych świadczeń.
3.
Koszty zarządu każdego działu ubezpieczeń będą pokrywane z funduszów tego działu. Koszty wspólne rozdziela się pomiędzy poszczególne działy ubezpieczeń w odpowiednim stosunku do zbioru składek w tych działach.
1.
Rokiem sprawozdawczym i budżetowym jest rok kalendarzowy.
2.
Zamknięcia rachunków dla poszczególnych działów oraz z całokształtu działalności P.Z.U.W. będą sporządzane w terminie oraz zgodnie z zasadami i wzorami, które ustali władza nadzorcza.
3.
Zamknięcia rachunkowe ogłasza się w Monitorze Polskim bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu w formie przepisanej przez władzę nadzorczą.
1.
Po sporządzeniu zamknięć rachunkowych naczelny dyrektor P.Z.U.W. składa każdego roku Ministrowi Skarbu pisemne sprawozdanie z działalności i stanu finansowego oraz z zamierzeń na przyszły okres sprawozdawczy.
2.
Sprawozdania z działalności P.Z.U.W. w poszczególnych województwach oraz w miastach Warszawie i Łodzi przesyła P.Z.U.W. właściwym wojewodom dla przedstawienia wojewódzkim radom narodowym oraz prezydentom wymienionych miast dla przedstawienia miejskim radom narodowym.
3.
Sprawozdania z działalności P.Z.U.W. w poszczególnych powiatach oraz w miastach wydzielonych przesyła P.Z.U.W. właściwym starostwom dla przedstawienia powiatowym radom narodowym oraz prezydentom miast wydzielonych dla przedstawienia miejskim radom narodowym.
4.
Rady narodowe przesyłają swoje uwagi do otrzymanych sprawozdań zarządowi głównemu P.Z.U.W. oraz władzy nadzorczej.