Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1728

| Akt oczekujący
Wersja od: 10 września 2019 r.

USTAWA
z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 1

Rozdział  1

Przepisy ogólne

1.  Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., zwanego dalej "spisem rolnym", oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu rolnego.
2.  Spis rolny jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) działalność rolnicza - działalność związaną z uprawą roślin, która obejmuje uprawy rolne, w tym grzyby jadalne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), a także działalność polegającą na utrzymaniu użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312);
2) gospodarstwo indywidualne - gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną o powierzchni:
a) 1 ha użytków rolnych i więcej,
b) poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy;
3) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), a także gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz. Urz. UE L 200 z 07.08.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2018/1091";
4) gospodarstwo rolne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej niezależnie od tego, czy prowadzona działalność rolnicza jest działalnością podstawową czy drugorzędną;
5) użytkownik gospodarstwa rolnego - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne niezależnie od tego, czy jest jego właścicielem, dzierżawcą czy też użytkuje je z innego tytułu, oraz niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej lub kilku gmin.

Prace związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego, zwane dalej "pracami spisowymi", obejmują:

1) prace przygotowawcze;
2) przeprowadzenie spisu rolnego;
3) opracowanie wyników spisu rolnego;
4) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.

Spis rolny jest przeprowadzany w gospodarstwach indywidualnych i w gospodarstwach rolnych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej metodą obserwacji pełnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730).

Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego jest określony w załącznikach nr III i IV do rozporządzenia nr 2018/1091 oraz w załączniku nr 2 do ustawy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą są stosowane przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Rozdział  2

Obowiązki podmiotów biorących udział w spisie rolnym

1.  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
2.  Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
1.  Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego przekazuje dane w formie:
1) samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
2) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej "rachmistrzem telefonicznym";
3) bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej "rachmistrzem terenowym".
2.  Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

Spis rolny jest przeprowadzany z wykorzystaniem bezpiecznych technologii informatycznych i komunikacyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego spełniającego minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) oraz zapewniającego interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności, w sposób gwarantujący poufność, integralność i dostępność informacji z uwzględnieniem ich autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności.

1.  W ramach spisu rolnego są przetwarzane dane:
1) uzyskane w ramach przeprowadzonych badań statystycznych;
2) przekazane przez podmioty prowadzące:
a) rejestry urzędowe oraz systemy informacyjne administracji publicznej,
b) niepubliczne systemy informacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w szczególności dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
2.  Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazują dane w zakresie oraz w terminach, które są określone w załączniku nr 3 do ustawy.
3.  Przekazanie danych przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest nieodpłatne i obowiązkowe.
4.  Przekazanie danych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.).

Rozdział  3

Ochrona danych zebranych w ramach spisu rolnego

1.  Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia ochronę tych danych.
2.  Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 tej ustawy.
3.  Pisemne przyrzeczenie, o którym mowa w ust. 2, jest składane właściwemu komisarzowi spisowemu.
1.  Administratorem danych zebranych w ramach spisu rolnego jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
2.  Dane zebrane w ramach spisu rolnego przetwarza się na zasadach określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.).
3.  Przetwarzanie danych zebranych w ramach spisu rolnego nie może być powierzone innemu podmiotowi.
1.  Do przetwarzania danych osobowych zebranych w ramach spisu rolnego nie stosuje się przepisów art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2.  Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego i stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
1.  Dane zebrane w ramach spisu rolnego:
1) są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych;
2) mogą być łączone z danymi z innych badań statystycznych, w tym z danymi zebranymi w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.
2.  Dane osobowe zebrane w ramach spisu rolnego:
1) nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż określone w ustawie;
2) mogą być przetwarzane przez okres 100 lat od dnia zakończenia spisu rolnego.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego rozpowszechnia się w postaci wynikowych informacji statystycznych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zamieszcza na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego harmonogram publikowania wynikowych informacji statystycznych ze spisu rolnego.

Rozdział  4

Organizacja prac spisowych

1.  Pracami spisowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - jako Generalny Komisarz Spisowy. Zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez Generalnego Komisarza Spisowego.
2.  Do zadań Generalnego Komisarza Spisowego należy:
1) przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego;
2) opracowanie wyników spisu rolnego oraz udostępnienie i rozpowszechnienie wynikowych informacji statystycznych.
3.  Na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda - jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.
4.  Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta - jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.
1.  Generalny Komisarz Spisowy wykonuje zadania, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2, przy pomocy Centralnego Biura Spisowego.
2.  Pracami Centralnego Biura Spisowego kieruje Dyrektor Centralnego Biura Spisowego, którym jest dyrektor komórki organizacyjnej Głównego Urzędu Statystycznego właściwej w sprawach spisów, przy pomocy zastępców.
3.  Prace spisowe na rzecz Centralnego Biura Spisowego wykonują pracownicy jednostek służb statystyki publicznej.
4.  Centralne Biuro Spisowe tworzy Generalny Komisarz Spisowy, w drodze zarządzenia, określając jego strukturę organizacyjną i organizację pracy, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych.
1.  Do wykonywania prac spisowych:
1) wojewódzki komisarz spisowy tworzy wojewódzkie biuro spisowe,
2) gminny komisarz spisowy tworzy gminne biuro spisowe

- w drodze zarządzenia, określając skład i organizację pracy danego biura spisowego, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych.

2.  Pracą wojewódzkiego biura spisowego kieruje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego, a pracą gminnego biura spisowego - gminny komisarz spisowy.
3.  Prace spisowe na rzecz wojewódzkich i gminnych biur spisowych wykonują odpowiednio pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.
4.  Pracę wojewódzkiego biura spisowego nadzoruje Generalny Komisarz Spisowy, a pracę gminnego biura spisowego - zastępca właściwego miejscowo wojewódzkiego komisarza spisowego.
5.  Nadzór, o którym mowa w ust. 4, jest sprawowany w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.
6.  W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Generalny Komisarz Spisowy albo zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego nakazuje niezwłoczne podjęcie działań naprawczych, ustalając termin ich wykonania.
1.  W ramach prac spisowych gmina wykonuje następujące zadania z zakresu administracji rządowej:
1) zapewnia funkcjonowanie gminnego biura spisowego;
2) zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;
3) wyznacza pracowników urzędu gminy do wykonywania prac spisowych;
4) organizuje nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych;
5) współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych;
6) współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych;
7) monitoruje czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 9, oraz przekazuje wyniki tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego;
8) współpracuje z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.
2.  Współpraca, o której mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, polega w szczególności na:
1) zapewnieniu odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych i egzaminu testowego dla tych kandydatów;
2) zorganizowaniu i pomocy w przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu, o których mowa w pkt 1;
3) przeprowadzeniu na terenie gminy działań popularyzujących spis rolny oraz monitorowaniu tych działań.
1.  Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.  Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3.  Do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655).
4.  Gminny komisarz spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.
5.  Szkolenie kandydatów na rachmistrzów terenowych przeprowadzają osoby, o których mowa w art. 18 ust. 3.
6.  Szkolenie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje przekazanie informacji o:
1) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
2) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
3) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
7.  Szkolenie, o którym mowa w ust. 5, kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem.
8.  Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego kandydat na rachmistrza terenowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.
9.  W przypadku stwierdzenia, na skutek żądania, o którym mowa w ust. 8, błędu w przyznanej liczbie punktów, dokonuje się zmiany wyniku egzaminu testowego.
10.  Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
1.  Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
2.  Dyrektor urzędu statystycznego - jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego - zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.
3.  Umowa, o której mowa w ust. 2, określa co najmniej:
1) wskazanie miejsca, terminu i zakresu czynności wykonywanych w ramach przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;
2) wynagrodzenie rachmistrza terenowego;
3) urządzenia techniczne umożliwiające przeprowadzenie bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, które powierza się rachmistrzowi terenowemu do wykonywania czynności w ramach tego wywiadu;
4) warunki i tryb rozwiązania tej umowy.
4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.
5.  Rachmistrz terenowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:
1) imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego;
2) numer identyfikatora;
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;
4) określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;
5) pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;
6) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;
7) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
6.  Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym. Informacja o sposobie weryfikacji tożsamości rachmistrza spisowego jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych oraz w materiałach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis rolny.
7.  Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
8.  Rachmistrzowi terenowemu, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245).
9.  Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 8, zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego właściwy dla miejsca zdarzenia ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza dokumentację w tym zakresie zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazuje ją terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1.  Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej.
2.  Środki finansowe na wykonanie prac spisowych są wydatkowane na podstawie specyfikacji kosztów powszechnego spisu rolnego według głównych grup wydatków spisowych, zwanej dalej "specyfikacją wydatków spisowych".
3.  Specyfikacja wydatków spisowych jest określona w załączniku nr 4 do ustawy.
4.  Środki na wykonanie zadań, o których mowa w art. 19, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce położenia gminy, w terminach umożliwiających wykonanie prac spisowych.
1.  W ramach wydatków osobowych mogą być finansowane:
1) wynagrodzenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe;
2) dodatki za wykonywanie prac spisowych, zwane dalej "dodatkami spisowymi", lub jednorazowa nagroda za wykonywanie prac spisowych, zwana dalej "nagrodą spisową", dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępców komisarzy spisowych;
3) nagroda spisowa dla komisarzy spisowych.
2.  Stawka dodatku spisowego, z wyłączeniem dodatku spisowego przyznawanego rachmistrzom telefonicznym, wynosi od 20% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku spisowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730, 752 i 1622), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", za miesiąc kalendarzowy wykonywania prac spisowych. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych stawka dodatku spisowego jest ustalana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu.
3.  Maksymalna wysokość nagrody spisowej jest określona jako krotność przeciętnego wynagrodzenia i nie może być wyższa niż:
1) 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku zastępców Generalnego Komisarza Spisowego;
2) 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku wojewódzkich komisarzy spisowych i ich zastępców;
3) 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku gminnych komisarzy spisowych i ich zastępców;
4) 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe;
5) 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących prace spisowe w wojewódzkich albo gminnych biurach spisowych.
4.  Dodatek spisowy lub nagroda spisowa, z wyłączeniem rachmistrzów telefonicznych, są przyznawane przy uwzględnieniu:
1) funkcji pełnionej w spisie rolnym;
2) zakresu i złożoności wykonywanych zadań;
3) stopnia odpowiedzialności za realizowane zadania;
4) liczby podległych osób wykonujących prace spisowe w ramach spisu rolnego;
5) inicjatywy i zaangażowania w wykonywanie prac spisowych.
5.  W przypadku rachmistrza telefonicznego dodatek spisowy jest ustalany jako iloczyn stawki wynoszącej:
1) 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;
2) 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawiania bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Rozdział  5

Działania popularyzujące spis rolny

1.  W ramach popularyzacji spisu rolnego mogą być prowadzone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne, zachęcające do udziału w spisie rolnym, prezentujące korzyści dla gospodarki narodowej i społeczeństwa.
2.  Działania, o których mowa w ust. 1, mogą polegać w szczególności na:
1) prowadzeniu kampanii informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych;
2) organizowaniu wydarzeń popularyzujących spis rolny w kontekście potrzeb informacyjnych państwa;
3) prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych w instytucjach publicznych, w tym instytucjach kultury, systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki.
1.  W terminie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Telewizja Polska - Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio - Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej, wypełniając misję publiczną zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655), są obowiązane do nieodpłatnego rozpowszechniania w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis rolny.
2.  Opracowywany na rok 2020 przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji plan programowo-finansowy uwzględnia środki niezbędne do rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1.
3.  Łączny czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi 160 godzin czasu antenowego.
4.  Ustala się następujący podział czasu antenowego, o którym mowa w ust. 3:
1) 56 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną;
2) 64 godziny łącznie w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej;
3) 16 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną;
4) 24 godziny łącznie w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
5.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, w ramach czasu antenowego, o którym mowa w ust. 3, z podziałem na miesiące i godziny, mając na względzie popularyzację znaczenia spisu rolnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańców, sposobu jego przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu użytkowników gospodarstw rolnych objętych spisem rolnym.

Rozdział  6

Przepis dostosowujący i przepis końcowy

Art.  26. 
1.  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 22 ust. 1, na lata 2019-2028 wynosi 243 mln zł, z tym że w roku:
1) 2019 - 68 mln zł;
2) 2020 - 170 mln zł;
3) 2021 - 5 mln zł;
4) 2022-2028 - 0 zł.
2.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków spisowych jest Generalny Komisarz Spisowy.
3.  W ramach monitorowania wykorzystania limitu wydatków spisowych Generalny Komisarz Spisowy dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału danego roku budżetowego, a w przypadku czwartego kwartału - według stanu na dzień 30 listopada danego roku budżetowego.
4.  W przypadku:
1) zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków spisowych lub
2) gdy w okresie od początku roku budżetowego do ostatniego dnia danego kwartału tego roku limit wydatków spisowych przypadający na ten okres zgodnie z planem rzeczowo-finansowym tych wydatków zostanie przekroczony o co najmniej 15%

- stosuje się mechanizm korygujący.

5.  Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4, polega na obniżeniu kosztów zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych kwartałach danego roku budżetowego, w szczególności przez weryfikację realizacji tych zadań i wprowadzenie działań naprawczych.
6.  Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 4, jest Generalny Komisarz Spisowy.
Art.  27. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 17 i art. 18 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WIELKOŚĆ PROGÓW OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ PRODUKCJI ROLNEJ GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO O POWIERZCHNI PONIŻEJ 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ DANYCH ZBIERANYCH W RAMACH SPISU ROLNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES ORAZ TERMINY PRZEKAZANIA DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH PRZEZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 UST. 1 PKT 2 USTAWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPECYFIKACJA WYDATKÓW SPISOWYCH

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz. Urz. UE L 200 z 07.08.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 265 z 24.10.2018, str. 23).