Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.34.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1996 r.

USTAWA
z dnia 2 lutego 1996 r.
o powszechnym spisie rolnym 1996 r.

Rozdział  1

Termin i zakres spisu

Art.  1.

Powszechny spis rolny 1996 roku, zwany dalej "spisem", będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 13 do 25 czerwca 1996 r., według stanu w dniu 12 czerwca 1996 r. o godz. 2400.

Art.  2.

Spis będzie przeprowadzony:

1) w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
2) u osób fizycznych użytkujących działki rolne,
3) u właścicieli zwierząt gospodarskich nie posiadających użytków rolnych lub posiadających użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha,
4) u osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie upraw rolnych, warzywnictwa i ogrodnictwa, chów i hodowla zwierząt, działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej, gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych łącznie z pokrewną działalnością usługową,
5) u osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które niezależnie od rodzaju działalności podstawowej są użytkownikami użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.
Art.  3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) gospodarstwie rolnym - oznacza to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
2) indywidualnym gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha, będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej lub grupy osób,
3) działce rolnej - oznacza to gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych od 0,1 ha do 1 ha włącznie,
4) właścicielu zwierząt gospodarskich - oznacza to osobę fizyczną nie posiadającą użytków rolnych lub posiadającą użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, posiadającą zwierzęta gospodarskie: bydło, trzodę chlewną, konie, owce, kozy, drób, króliki, zwierzęta futerkowe oraz pnie pszczele,
5) użytkowniku indywidualnego gospodarstwa rolnego lub użytkującym działkę rolną - oznacza to osobę fizyczną lub grupę osób mających w faktycznym użytkowaniu grunty, niezależnie od tego, czy są właścicielami, dzierżawcami czy użytkują je z innego tytułu, i niezależnie od tego, czy grunty te są zlokalizowane w jednej lub w kilku gminach,
6) użytkowaniu gruntów - oznacza to ich uprawę i zbiór plonów na własny rachunek,
7) gospodarstwie domowym - oznacza to zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie.
Art.  4.
1. W ramach spisu w indywidualnych gospodarstwach rolnych będą zebrane następujące informacje:
1) dane o osobach będących właścicielami i użytkownikami indywidualnych gospodarstw rolnych oraz o osobach w ich gospodarstwie domowym:
a) nazwisko i imiona właściciela, nazwisko i imiona użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego,
b) wykształcenie,
c) rok urodzenia, płeć,
d) wkład pracy w gospodarstwo rolne - przeciętna liczba miesięcy pracy w ostatnim roku oraz przeciętna dzienna liczba godzin pracy w sezonie: wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym,
e) główne i dodatkowe źródła utrzymania,
f) czy prowadzą pozarolniczą działalność na własny rachunek,
g) czy w ciągu ostatnich 6 lat straciły pracę i w ostatnich 3 miesiącach aktywnie poszukiwały pracy poza swoim gospodarstwem rolnym,
h) czy są zarejestrowane jako bezrobotni,
i) czy mogłyby zająć się pracą poza gospodarstwem rolnym,
2) o źródłach utrzymania gospodarstwa domowego,
3) o liczbie pracowników najemnych zatrudnionych w gospodarstwie rolnym,
4) o użytkowaniu gruntów, a w szczególności:
a) powierzchnia gruntów ogółem, w tym użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk trwałych), lasów, pozostałych gruntów i nieużytków,
b) zmiany w powierzchni użytków rolnych w okresie od dnia 1 lipca 1990 r. do dnia 12 czerwca 1996 r. według przyczyn,
c) powierzchnia zasiewów głównych upraw,
5) o pogłowiu zwierząt gospodarskich według gatunków i grup wiekowo-użytkowych oraz liczbie pni pszczelich,
6) o budynkach, infrastrukturze i wyposażeniu technicznym, w tym:
a) rodzaje budynków, budowli i ich powierzchnia oraz wiek,
b) liczba i rok produkcji ciągników rolniczych i innych środków transportowych oraz maszyn rolniczych,
c) źródła zaopatrzenia w wodę, sposoby odprowadzania ścieków i usuwania śmieci,
d) wyposażenie w sieć elektryczną, gaz i telefon,
e) rodzaje urządzeń melioracyjnych (istniejących i pożądanych),
7) o zadłużeniu gospodarstw rolnych,
8) o działalności gospodarczej prowadzonej przez użytkownika gospodarstwa rolnego lub osobę pozostającą w gospodarstwie domowym,
9) o ważniejszych wydatkach poniesionych w okresie od dnia 1 lipca 1995 r. do dnia 12 czerwca 1996 r. i planowanych do 2000 r., w tym na:
a) zakup gruntów,
b) budowę lub modernizację budynków,
c) powiększenie stada podstawowego,
d) zakup ciągników rolniczych i innych środków transportowych oraz maszyn rolniczych,
10) o przewidywaniach dotyczących zmian w funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego do 2000 r.
2. W ramach spisu u osób fizycznych użytkujących działki rolne zbiera się informacje określone w ust. 1, z wyłączeniem informacji, o których mowa w pkt 9.
3. W ramach spisu u właścicieli zwierząt gospodarskich zbiera się informacje określone w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.
4. W ramach spisu u osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej zbiera się informacje określone w ust. 1, z wyłączeniem informacji, o których mowa w pkt 1, 2 i 10.
5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze zarządzenia, wzory kwestionariuszy spisowych. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Rozdział  2

Obowiązki spisowe i ochrona danych

Art.  5.
1. Użytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych i użytkujący działki rolne oraz właściciele zwierząt gospodarskich są obowiązani do udzielenia możliwie ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu spisowym.
2. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1, odpowiedzi udzielają inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym.
3. Dane osoby udzielającej odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu spisowym zapisuje się na kwestionariuszu spisowym.
4. Osoby działające w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej są obowiązane do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu spisowym, podania imienia i nazwiska oraz podpisania kwestionariusza spisowego.
5. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielania odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439).
Art.  6.

Zbierane i gromadzone w spisie dane osobowe i dane indywidualne są poufne i podlegają ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 5.

Art.  7.

Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników spisu są obowiązane do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 5.

Rozdział  3

Organizacja spisu

Art.  8.
1. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu oraz opracowanie, udostępnienie i rozpowszechnienie wynikowych informacji statystycznych należy do Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych.
2. Pracami związanymi ze spisem kierują:
1) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - całością prac,
2) dyrektor urzędu statystycznego - na terenie województwa,
3) wójt, burmistrz, prezydent miasta - na terenie gminy.
Art.  9.
1. Zadania gmin, w ramach prac związanych ze spisem, obejmują:
1) przygotowanie wykazów właścicieli zwierząt gospodarskich nie posiadających użytków rolnych,
2) rozliczenie powierzchni gruntów użytkowanych w gminie,
3) zorganizowanie przeprowadzenia spisu na terenie gminy, we współdziałaniu z urzędem statystycznym, w tym:
a) delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych i na szkolenia organizowane przez urząd statystyczny,
b) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,
c) przeprowadzenie szkolenia rachmistrzów spisowych,
d) rozdział druków spisowych,
e) nadzorowanie czynności spisowych,
f) kontrola kompletności kwestionariuszy spisowych w obwodach spisowych oraz kontrola kompletności zapisów na kwestionariuszach spisowych,
g) sporządzenie zestawień wstępnych,
h) uporządkowanie i przekazanie całości materiałów spisowych do urzędu statystycznego.
2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje dyrektor urzędu statystycznego województwa, na którego terenie znajduje się gmina.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, gminy realizują jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
4. Środki na wykonanie zadań zostaną przekazane gminom przez Główny Urząd Statystyczny za pośrednictwem urzędów statystycznych - w terminach wyprzedzających o 30 dni prace, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - po zakończeniu prac, o których mowa w ust. 1 pkt 3; ostateczne rozliczenie nastąpi w terminie do dnia 30 września 1996 r.
Art.  10.

Terenowe organy administracji rządowej udzielą pomocy w przeprowadzeniu spisu, a w szczególności przekażą nieodpłatnie gminom, na potrzeby spisu, dokumentację geodezyjną w zakresie ewidencji gruntów.

Art.  11.

Prace związane ze spisem są finansowane z budżetu państwa.

Art.  12.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, spis przeprowadzą rachmistrze spisowi powołani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
2. Podmioty prowadzące gospodarstwo rolne, działające w formie państwowych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, wypełnią we własnym zakresie kwestionariusz spisowy i przekażą go do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego położona jest siedziba gospodarstwa rolnego.
Art.  13.
1. Osoby wykonujące prace związane ze spisem otrzymują wynagrodzenie w ramach zawieranych na wykonanie określonych czynności umów zlecenia lub umów o dzieło, według kryteriów ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Pracownicy służb statystyki publicznej mogą za dodatkowy wkład pracy wniesiony w prace spisowe otrzymać nagrody. Regulamin przyznawania nagród ustali Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Art.  14.
1. W razie wypadku powstałego przy pełnieniu obowiązków spisowych, rachmistrzom spisowym i innym osobom wykonującym czynności na rzecz spisu oraz członkom ich rodzin przysługują świadczenia z tytułu wypadku na zasadach przewidzianych w przepisach określających podstawę wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które nie mają prawa do świadczeń z tytułu wypadku na podstawie odrębnych przepisów.
3. Roszczenia w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się do organów statystyki publicznej, które sporządzają dokumentację w trybie określonym ustawą z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) oraz przekazują je terenowemu oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Art.  15.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze zarządzenia, metodologię spisu oraz sposób i tryb jego przeprowadzenia oraz szczegółowe zadania służb statystyki publicznej. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Rozdział  4

Spis kontrolny

Art.  16.
1. Od dnia 26 czerwca do dnia 2 lipca 1996 r. w wylosowanych obwodach spisowych zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
2. Spis kontrolny polega na sprawdzeniu kompletności przeprowadzonego spisu oraz prawdziwości i poprawności zapisów w kwestionariuszach spisowych.
3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzenia spisu kontrolnego. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Art.  17.

Do spisu kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 2-15.

Rozdział  5

Przepis końcowy

Art.  18.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.