Rozdział 9 - Gospodarka finansowa Funduszu - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

Rozdział  9

Gospodarka finansowa Funduszu

Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

Środki finansowe Funduszu są środkami publicznymi.

1.
Tworzy się fundusz podstawowy i fundusz zapasowy Funduszu.
2.
Fundusz zapasowy zwiększa się o zatwierdzony zysk netto za rok obrotowy.
3.
Fundusz zapasowy zmniejsza się o zatwierdzoną stratę netto za rok obrotowy.
1.
Przychodami Funduszu są:
1)
należne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego;
2)
dochody z lokat i papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa;
3)
odsetki od nieopłaconych w terminie składek;
4)
darowizny i zapisy;
5)
środki na zadania zlecone;
6)
środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych;
7)
inne przychody.
2.
Przychody Funduszu są przeznaczone na finansowanie kosztów, o których mowa w art. 132, oraz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych służących realizacji zadań zawartych w ustawie lub statucie.

Kosztami Funduszu są:

1) 102
 koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji;
2)
koszty refundacji leków;
3)
koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty utrzymania nieruchomości, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, diety i zwroty kosztów podróży;
4)
koszty poboru i ewidencji składek;
5)
odszkodowania;
6)
koszty zadań zleconych;
7)
inne koszty.

 

1.
Fundusz jest obowiązany lokować swoje środki na rachunkach bankowych w bankach, których kapitał własny wynosi co najmniej 100.000.000 zł, w taki sposób, aby osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków.
2.
Fundusz może lokować swoje środki w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

Wysokość przychodów i kosztów Funduszu na dany rok określa się w planie finansowym Funduszu.

Wysokość środków na koszty administracyjne Funduszu określa corocznie Rada Funduszu w planie finansowym.

1.
Fundusz sporządza na każdy rok plan finansowy zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów.
2.
W planowanych kosztach uwzględnia się rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych należnych przychodów ze składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
3.
Rezerwy ogólnej, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia się po osiągnięciu przez fundusz zapasowy wysokości 4% planowanych należnych przychodów ze składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
1.
Zarząd Funduszu przedstawia projekt planu finansowego Radzie Funduszu w terminie do dnia 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
2.
Rada Funduszu uchwala plan finansowy nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
4.
W przypadku niezatwierdzenia uchwały dotyczącej planu finansowego, jeżeli nieprawidłowości uchwały nie zostaną w wyznaczonym terminie usunięte przez organ uchwałodawczy, oraz w przypadku nieuchwalenia planu finansowego na rok następny do dnia 31 sierpnia minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala plan finansowy w całości lub w części.
5.
Zatwierdzony plan finansowy Zarząd Funduszu przesyła niezwłocznie do oddziałów wojewódzkich Funduszu w celu jego realizacji.
1.
Zatwierdzony zysk netto za dany rok obrotowy przeznacza się w szczególności na:
1)
pokrycie strat z lat ubiegłych lub
2)
fundusz zapasowy Funduszu.
2.
O przeznaczeniu zysku decyduje Rada Funduszu, w drodze uchwały, z uwzględnieniem pierwszeństwa pokrycia strat z lat ubiegłych.
1.
Fundusz w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych sporządza coroczną prognozę przychodów i kosztów na kolejne 3 lata.
2.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, świadczeniodawcy oraz inne instytucje udzielają nieodpłatnie Funduszowi informacji koniecznych do sporządzenia prognoz, o których mowa w ust. 1. Fundusz przesyła prognozy ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych niezwłocznie po ich sporządzeniu.
1.
Fundusz przeprowadza coroczne badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów oraz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), z wyłączeniem art. 80 ust. 3.
2.
Centrala Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu sporządzają samodzielnie sprawozdanie finansowe. Łączne sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza centrala Funduszu.
102 Art. 132 pkt 1 dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.892) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczposopolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
103 Art. 133 zmieniony przez art. 318 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546) z dniem 1 lipca 2004 r.