Rozdział 4 - Narodowy Fundusz Zdrowia - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

Rozdział  4

Narodowy Fundusz Zdrowia

1.
Tworzy się Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.
2.
Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa.
3.
Fundusz działa na podstawie ustawy i statutu.
4.
Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Funduszowi, uwzględniając w szczególności strukturę organizacyjną Funduszu, siedziby oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz zakres rzeczowy działania centrali Funduszu i oddziałów wojewódzkich Funduszu, a także kwoty, do wysokości których Zarząd uprawniony jest do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
1.
Fundusz w celu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym zarządza środkami finansowymi przekazywanymi na podstawie ustawy oraz zawiera umowy ze świadczeniodawcami.
2.
Fundusz finansuje świadczenia zdrowotne oraz zapewnia refundację leków w ramach posiadanych środków finansowych.
1.
W skład Funduszu wchodzą:
1)
centrala Funduszu;
2)
oddziały wojewódzkie Funduszu.
2.
Oddziałem wojewódzkim Funduszu kieruje dyrektor. Do kompetencji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należą sprawy określone w ustawie oraz statucie.
3.
Oddziały wojewódzkie Funduszu tworzone są zgodnie z podziałem terytorialnym państwa. W oddziałach wojewódzkich mogą być tworzone placówki terenowe na zasadach wynikających ze statutu Funduszu.
4.
Techniczno-organizacyjną obsługę organów Funduszu sprawuje centrala Funduszu.
5.
W jednostce organizacyjnej Funduszu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, tworzy się komórkę organizacyjną do spraw służb mundurowych.
6.
W jednostkach organizacyjnych Funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, tworzy się komórki organizacyjne do spraw służb mundurowych.
7.
Kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 5 i 6, powołują na wspólny wniosek Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych:
1)
w centrali Funduszu - Prezes Funduszu,
2)
w oddziałach wojewódzkich Funduszu - dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego

- z zastrzeżeniem ust. 9.

8.
Prezes Funduszu występuje do Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przedstawienie wniosku, o którym mowa w ust. 7. Wniosek powinien być przedstawiony w terminie do 30 dni.
9.
W przypadku nieprzedstawienia w terminie wniosku, o którym mowa w ust. 7, kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 5 i 6, powołują odpowiednio:
1)
w centrali Funduszu - Prezes Funduszu;
2)
w oddziałach wojewódzkich Funduszu - dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego.
1.
Do zakresu działania Funduszu należy w szczególności:
1)
zabezpieczenie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielanych w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom, a także promocja zdrowia;
2)
przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
3)
określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów;
4)
wykonywanie zadań zleconych i finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
5)
prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia;
6)
prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.
2.
Fundusz nie prowadzi działalności gospodarczej.
3.
Fundusz nie prowadzi zakładów opieki zdrowotnej, nie może być ich właścicielem ani nie może posiadać w jakiejkolwiek formie praw własności w stosunku do podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej lub apteki, w szczególności nie może być akcjonariuszem lub udziałowcem spółek prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, akcjonariuszem lub udziałowcem spółek prowadzących obrót lekami.
4.
Zadania Funduszu określone w ust. 1 pkt 1-4 w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 38 ust. 6, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z planu zdrowotnego dla służb mundurowych.
1.
Organami Funduszu są:
1)
Rada Funduszu;
2)
Zarząd Funduszu.
2.
W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Funduszu i Prezesa Funduszu organem właściwym jest Zarząd Funduszu.
1.
Rada Funduszu składa się z 13 osób spełniających wymagania określone w ust. 4, powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na 5 lat, przy czym:
1)
1 członka - Przewodniczącego Rady, powołuje się na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2)
4 członków powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia;
3)
1 członka powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
1 członka powołuje się na wniosek Ministra Obrony Narodowej;
5)
1 członka powołuje się na wniosek Ministra Sprawiedliwości;
6)
1 członka powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
7)
1 członka powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
8)
2 członków powołuje się na wniosek Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
9)
1 członka powołuje się na wniosek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
2.
W posiedzeniach Rady Funduszu mogą uczestniczyć:
1)
1 przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
2)
1 przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
3)
1 przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,
4)
1 przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

przedstawiając wnioski i opinie w sprawach będących przedmiotem posiedzenia Rady.

3.
Prezes Rady Ministrów ustala wynagrodzenie członków Rady Funduszu.
4.
W skład Rady Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
1)
nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne;
2)
posiadają wykształcenie wyższe;
3)
posiadają uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.
Członkowie Rady Funduszu nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Funduszu, pracownikami Funduszu, świadczeniodawcami, którzy zawarli umowę z Funduszem, właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, członkami organów lub pracownikami jednostek będących organami założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1991 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z późn. zm.8)).
6.
Do zadań Rady Funduszu należy w szczególności:
1)
uchwalanie Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania;
2)
uchwalanie rocznego planu finansowego Funduszu, uchwalanie planu pracy Funduszu i przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Funduszu;
3)
uchwalanie regulaminu działania Zarządu Funduszu;
4)
ocena pracy Zarządu i przedstawianie wniosków do Prezesa Rady Ministrów;
5)
podejmowanie uchwał dotyczących majątku Funduszu, inwestycji przekraczających upoważnienia statutowe dla Zarządu oraz nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu;
6)
opiniowanie systemu wynagradzania pracowników Funduszu;
7)
wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu;
8)
opiniowanie sprawozdania finansowego Funduszu.
7.
Uchwały w sprawach określonych w ust. 6 pkt 1 i 2 oraz powoływania i odwoływania zastępców Prezesa Funduszu podejmowane są przez Radę Funduszu większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby jej członków. W pozostałych sprawach Rada Funduszu podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
8.
Przed upływem kadencji członka Rady Funduszu Prezes Rady Ministrów odwołuje w przypadku:
1)
rezygnacji ze stanowiska;
2)
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3)
prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
9.
Przed upływem kadencji członka Rady Funduszu Prezes Rady Ministrów może odwołać także na podstawie wniosku podmiotu, na wniosek którego został powołany.
10.
W przypadku odwołania członka Rady Funduszu albo jego śmierci przed upływem jego kadencji Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
11.
Przepisu ust. 10 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji członka Rady Funduszu pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania albo śmierci poprzedniego jej członka.
12.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Funduszu,
2)
regulamin działania Rady Funduszu

- uwzględniając terminy zgłaszania członków, formę zgłoszeń oraz zakres zadań Rady Funduszu.

1.
Działalnością Funduszu kieruje Prezes Funduszu, który reprezentuje Fundusz na zewnątrz.
2.
Prezesa Funduszu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów ustala wynagrodzenie Prezesa Funduszu.
3.
Do zakresu działania Prezesa Funduszu należy w szczególności:
1)
kierowanie pracami Zarządu;
2)
koordynowanie współpracy Funduszu z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami ubezpieczeń społecznych, samorządami zawodów medycznych, związkami zawodowymi i związkami pracodawców;
3)
powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz na ich wniosek zastępców dyrektorów oraz głównych księgowych;
4)
powoływanie i odwoływanie rad społecznych przy oddziałach wojewódzkich Funduszu;
5)
wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników Funduszu;
6)
rozpatrywanie indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.
4.
W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności sprawowania funkcji, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, Prezesa Funduszu zastępuje, na podstawie jego pisemnego upoważnienia, jeden z zastępców Prezesa Funduszu. W przypadku śmierci Prezesa Funduszu lub niemożności udzielenia przez niego takiego upoważnienia - upoważnienia udziela Rada Funduszu.
5.
Prezes Funduszu może udzielić zastępcom Prezesa, głównemu księgowemu, dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu i innym pracownikom Funduszu pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych i upoważnień do dokonywania określonych czynności faktycznych.
6.
Pełnomocnictwa udzielone dyrektorom i innym pracownikom oddziałów wojewódzkich Funduszu obejmują sprawy związane z:
1)
wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników oddziałów wojewódzkich;
2)
rozpatrywaniem indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.
7.
Pełnomocnictwa i upoważnienia, o których mowa w ust. 4 i 5, są udzielane na piśmie pod rygorem nieważności.
1.
W skład Zarządu Funduszu wchodzą:
1)
Prezes Funduszu;
2)
trzech zastępców Prezesa - zastępca Prezesa do spraw medycznych, zastępca Prezesa do spraw finansowych i zastępca Prezesa do spraw służb mundurowych.
2.
Zastępcą Prezesa do spraw medycznych jest lekarz.
3.
Zastępców Prezesa powołuje i odwołuje Rada Funduszu, na wniosek Prezesa Funduszu, i ustala ich wynagrodzenie.
4.
Wniosek dotyczący powołania zastępców Prezesa Prezes Funduszu przedstawia Radzie Funduszu po uzgodnieniu z:
1)
ministrem właściwym do spraw zdrowia - w przypadku zastępcy Prezesa do spraw medycznych;
2)
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych - w przypadku zastępcy Prezesa do spraw finansowych;
3)
Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - w przypadku zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych.
5.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)
kierowanie działalnością Funduszu w zakresie niezastrzeżonym dla Prezesa Funduszu;
2)
bieżące zarządzanie funduszami i mieniem Funduszu;
3)
prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu;
4)
wykonywanie uchwał Rady Funduszu;
5)
sporządzanie rocznych planów finansowych Funduszu i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
6)
sporządzanie projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i sprawozdań z jego wykonania oraz przedkładanie ich, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Radę Funduszu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
7)
realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy Funduszu;
8)
sporządzanie projektów planu pracy Funduszu i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu i przedkładanie ich, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Radę Funduszu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
9)
negocjowanie umów ze świadczeniodawcami, ich zawieranie i rozliczanie oraz kontrola wykonywania;
10)
podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie;
11)
nadzorowanie działalności oddziałów wojewódzkich Funduszu;
12)
przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uchwał Zarządu i Rady Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ich uchwalenia;
13)
przygotowanie i przedstawianie Radzie Funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów;
14)
przedstawianie Radzie Funduszu innych informacji o pracy Funduszu - w formie, zakresie i terminach określonych przez Radę Funduszu;
15)
przedstawianie Radzie Funduszu propozycji w sprawie ustalenia i zmian systemu wynagradzania pracowników Funduszu.
6.
Szczegółowe zakresy obowiązków zastępców Prezesa do spraw:
1)
finansowych - w zakresie gospodarki finansowej,
2)
medycznych - w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych i monitorowania ich realizacji,
3)
służb mundurowych - w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla służb mundurowych

- określa statut Funduszu.

7.
Do zakresu obowiązków zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych należy w szczególności:
1)
nadzorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych;
2)
koordynacja współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
3)
nadzór nad realizacją planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym służb mundurowych.
8.
Zarząd Funduszu może udzielić dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu i innym pracownikom Funduszu pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych oraz upoważnień do dokonywania określonych czynności faktycznych.
9.
Członkowie Zarządu i pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Funduszu, świadczeniodawcami współpracującymi z Funduszem, właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
1.
Tryb działania Zarządu Funduszu określa regulamin uchwalany przez Radę Funduszu.
2.
Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdanie finansowe Funduszu, roczny plan pracy Funduszu, sprawozdanie z działalności Funduszu minister właściwy do spraw zdrowia w formie komunikatu kieruje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".
3.
Projekty, plany i sprawozdania, o których mowa w art. 43 ust. 5, podlegają opublikowaniu również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej Funduszu.

Fundusz w celach informacyjnych i promocyjnych wydaje Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia.

1.
Przy oddziałach wojewódzkich Funduszu Prezes Funduszu powołuje rady społeczne.
2.
Rada społeczna składa się z 14 osób spełniających wymagania określone w ust. 3, i jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym:
1)
2 członków powołuje się na wniosek właściwego sejmiku województwa;
2)
1 członka powołuje się na wniosek właściwego wojewody;
3)
2 członków powołuje się na wniosek wojewódzkich organów ogólnokrajowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.9));
4)
2 członków powołuje się spośród kandydatów przedstawionych przez Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich; każdy ze związków może przedstawić nie więcej niż 2 kandydatów do poszczególnych rad społecznych;
5)
1 członka powołuje się na wniosek właściwej okręgowej rady lekarskiej, a w przypadku gdy na terenie województwa działa więcej niż jedna okręgowa rada lekarska, delegują one wspólnego kandydata;
6)
1 członka powołuje się na wniosek właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych, a w przypadku gdy na terenie województwa działa więcej niż jedna okręgowa rada pielęgniarek i położnych, delegują one wspólnego kandydata;
7)
1 członka powołuje się na wniosek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
8)
1 członka powołuje się na wniosek właściwej okręgowej rady aptekarskiej, a w przypadku gdy na terenie województwa działa więcej niż jedna okręgowa rada aptekarska, delegują one wspólnego kandydata;
9)
1 członka powołuje się na wniosek właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego;
10)
1 członka powołuje się na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;
11)
1 członka powołuje się na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
3.
W skład rady społecznej mogą wchodzić wyłącznie osoby, które:
1)
korzystają z pełni praw publicznych;
2)
posiadają wykształcenie wyższe;
3)
nie zostały poprzednio skazane za przestępstwo umyślne.
4.
Do zadań rady społecznej należy:
1)
opiniowanie wojewódzkiego planu zdrowotnego, o którym mowa w art. 101 pkt 1;
2)
opiniowanie projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych, o którym mowa w art. 106, w części odnoszącej się do danego województwa;
3)
dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
5.
Przed upływem kadencji rady społecznej, Prezes Funduszu odwołuje jej członka w przypadku:
1)
rezygnacji z funkcji;
2)
wniosku podmiotu, na podstawie którego został powołany;
3)
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
4)
prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
6.
W przypadku odwołania członka rady społecznej albo jego śmierci przed upływem kadencji Prezes Funduszu powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7.
Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji rady społecznej pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania albo śmierci poprzedniego jej członka.
8.
Członkom rady społecznej nie przysługuje wynagrodzenie. Członkom rady społecznej przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
9.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulamin działania rady społecznej, uwzględniając terminy zgłaszania członków, formę zgłoszeń oraz zakres zadań rady społecznej.