Art. 9. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  9.
1.
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1)
osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, z zastrzeżeniem art. 6 i 7, które są:
a)
pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
b)
rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
c)
osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi,
d)
osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e)
osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi,
f)
osobami duchownymi,
g)
członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,
h) 12
 osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;
i) 13
 osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;
2) 14
 żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych;
2a) 15
 poborowi odbywający służbę zastępczą;
3)
poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;
4)
żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową;
5)
policjanci;
6)
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
7)
funkcjonariusze Agencji Wywiadu;
8)
funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;
9)
funkcjonariusze Straży Granicznej;
10)
funkcjonariusze Służby Celnej;
11)
funkcjonariusze Służby Więziennej;
12)
funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;
13)
posłowie i senatorowie pobierający uposażenie poselskie albo senatorskie;
13a) 16
 posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej;
14)
sędziowie i prokuratorzy;
15)
osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;
16)
uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
17)
dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
18)
dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 17, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 16 pkt 3;
19)
studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1;
20)
alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2;
21)
słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
22)
osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
23)
bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24)
osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, z późn. zm.5)) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
25) 17
 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
25a) 18
 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
26)
osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
26a) 19
 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
26b) 20
 uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
27)
kombatanci niepodlegający ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;
28)
osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
29)
osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
30)
rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-29 i 31;
31)
członkowie rad nadzorczych pobierający z tego tytułu świadczenia pieniężne.
2. 21
 Status członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16-19, 23-26b i 29.
12 Art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. h) zmieniona przez art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U.03.210.2037) z dniem 26 grudnia 2003 r.
13 Art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. i) dodana przez art. 136 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001) z dniem 1 czerwca 2004 r.
14 Art. 9 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 47 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U.03.223.2217) z dniem 1 stycznia 2004 r.
15 Art. 9 ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 47 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U.03.223.2217) z dniem 1 stycznia 2004 r.
16 Art. 9 ust. 1 pkt 13a dodany przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.04.187.1925) z dniem 27 sierpnia 2004 r.
17 Art. 9 ust. 1 pkt 25:

- zmieniony przez art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U.03.135.1268) z dniem 1 października 2003 r.

- zmieniony przez art. 46 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.03.228.2255) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 141 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593) z dniem 1 maja 2004 r.

18 Art. 9 ust. 1 pkt 25a dodany przez art. 46 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.03.228.2255) z dniem 1 maja 2004 r.
19 Art. 9 ust. 1 pkt 26a dodany przez art. 27 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.03.122.1143) z dniem 14 sierpnia 2003 r.
20 Art. 9 ust. 1 pkt 26b dodany przez art. 141 pkt 2 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593) z dniem 1 maja 2004 r.
21 Art. 9 ust. 2:

- zmieniony przez art. 27 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.03.122.1143) z dniem 14 sierpnia 2003 r.

- zmieniony przez art. 46 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.03.228.2255) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 141 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593) z dniem 1 maja 2004 r.