Art. 84. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  84.

W przypadku, o którym mowa w art. 83 pkt 1, Fundusz zaprasza do udziału w rokowaniach świadczeniodawców:

1)
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w unieważnionym konkursie ofert i
2)
których oferty nie zostały odrzucone w unieważnionym konkursie ofert.