Art. 75. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  75.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych określa w szczególności:

1)
rodzaj i zakres udzielanych świadczeń;
2)
warunki udzielania świadczeń;
3)
zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami;
4)
kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy;
5)
zasady rozpatrywania kwestii spornych i zażaleń.