Art. 62. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  62.
1. 91
 Podmiot odpowiedzialny lub wytwórca, zwany dalej "wnioskodawcą", może składać do ministra właściwego do spraw zdrowia wnioski o ich umieszczenie w wykazach, o których mowa w art. 57 ust. 5 pkt 1 i art. 58 ust. 2 pkt 2.
1a. 92
 Wytwórca, autoryzowany przedstawiciel, dystrybutor lub importer wyrobów medycznych, zwany dalej "wnioskodawcą", może składać do ministra właściwego do spraw zdrowia wnioski o ich umieszczenie w wykazach, o których mowa w art. 57 ust. 5 pkt 1 i art. 58 ust. 2 pkt 2.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:
1)
oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;
2)
nazwę i proponowaną cenę leku lub wyrobu medycznego;
3)
wielkość realizowanych dostaw w okresie poprzedzającym złożenie wniosku i deklarowanych w okresie późniejszym;
4)
dzienny koszt terapii oraz średni koszt standardowej terapii;
5)
uzasadnienie wniosku i proponowanej ceny.
3.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje Zespół do Spraw Gospodarki Lekami działający na podstawie art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zwany dalej "Zespołem".
4.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku Zespół informuje o tym wnioskodawcę, wskazując uzasadnienie zajętego stanowiska. Wnioskodawca może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego stanowiska, zwrócić się do ministra właściwego do spraw zdrowia o ponowne rozpatrzenie wniosku.
5.
Od decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
91 Art. 62 ust. 1 zmieniony przez art. 91 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.04.93.896) z dniem uzyskania przez Rzeczposopolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
92 Art. 62 ust. 1a dodany przez art. 91 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.04.93.896) z dniem uzyskania przez Rzeczposopolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.