Art. 41. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  41.
1.
Rada Funduszu składa się z 13 osób spełniających wymagania określone w ust. 4, powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na 5 lat, przy czym:
1)
1 członka - Przewodniczącego Rady, powołuje się na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2)
4 członków powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia;
3)
1 członka powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
1 członka powołuje się na wniosek Ministra Obrony Narodowej;
5)
1 członka powołuje się na wniosek Ministra Sprawiedliwości;
6)
1 członka powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
7)
1 członka powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
8)
2 członków powołuje się na wniosek Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
9)
1 członka powołuje się na wniosek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
2.
W posiedzeniach Rady Funduszu mogą uczestniczyć:
1)
1 przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
2)
1 przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
3)
1 przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,
4)
1 przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

przedstawiając wnioski i opinie w sprawach będących przedmiotem posiedzenia Rady.

3.
Prezes Rady Ministrów ustala wynagrodzenie członków Rady Funduszu.
4.
W skład Rady Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
1)
nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne;
2)
posiadają wykształcenie wyższe;
3)
posiadają uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.
Członkowie Rady Funduszu nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Funduszu, pracownikami Funduszu, świadczeniodawcami, którzy zawarli umowę z Funduszem, właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, członkami organów lub pracownikami jednostek będących organami założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1991 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z późn. zm.8)).
6.
Do zadań Rady Funduszu należy w szczególności:
1)
uchwalanie Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania;
2)
uchwalanie rocznego planu finansowego Funduszu, uchwalanie planu pracy Funduszu i przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Funduszu;
3)
uchwalanie regulaminu działania Zarządu Funduszu;
4)
ocena pracy Zarządu i przedstawianie wniosków do Prezesa Rady Ministrów;
5)
podejmowanie uchwał dotyczących majątku Funduszu, inwestycji przekraczających upoważnienia statutowe dla Zarządu oraz nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu;
6)
opiniowanie systemu wynagradzania pracowników Funduszu;
7)
wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu;
8)
opiniowanie sprawozdania finansowego Funduszu.
7.
Uchwały w sprawach określonych w ust. 6 pkt 1 i 2 oraz powoływania i odwoływania zastępców Prezesa Funduszu podejmowane są przez Radę Funduszu większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby jej członków. W pozostałych sprawach Rada Funduszu podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
8.
Przed upływem kadencji członka Rady Funduszu Prezes Rady Ministrów odwołuje w przypadku:
1)
rezygnacji ze stanowiska;
2)
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3)
prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
9.
Przed upływem kadencji członka Rady Funduszu Prezes Rady Ministrów może odwołać także na podstawie wniosku podmiotu, na wniosek którego został powołany.
10.
W przypadku odwołania członka Rady Funduszu albo jego śmierci przed upływem jego kadencji Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
11.
Przepisu ust. 10 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji członka Rady Funduszu pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania albo śmierci poprzedniego jej członka.
12.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Funduszu,
2)
regulamin działania Rady Funduszu

- uwzględniając terminy zgłaszania członków, formę zgłoszeń oraz zakres zadań Rady Funduszu.