Art. 4. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  4.

Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach:

1)
równego traktowania obywateli oraz solidarności społecznej;
2)
zapewnienia ubezpieczonemu swobodnego dostępu do świadczeń zdrowotnych i wolnego wyboru świadczeniodawców, na warunkach określonych w ustawie.