Art. 3. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  3.
1.
Obowiązki w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych wykonują w szczególności:
1)
organy administracji rządowej;
2)
jednostki samorządu terytorialnego;
3)
Fundusz.
2.
Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych opiera się na zasadach rzetelności, celowości oraz gospodarności.