Art. 220b. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  220b. 113

 

1.
Zarząd Funduszu, na podstawie wojewódzkich planów zabezpieczenia i planu zabezpieczenia dla służb mundurowych, opracowuje projekt Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2004, zwany dalej "krajowym planem na rok 2004".
2.
Projekt krajowego planu na rok 2004 określa w szczególności liczbę oraz zakres świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Funduszu.
3.
Zarząd Funduszu przedstawia projekt krajowego planu na rok 2004 Radzie Funduszu w terminie do dnia 15 sierpnia 2003 r. Rada Funduszu rozpatruje i przyjmuje projekt krajowego planu na rok 2004 w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r., a następnie przekazuje go niezwłocznie:
1)
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
2)
w części odnoszącej się do danego województwa - do właściwego zarządu województwa i wojewody;
3)
w zakresie planu zabezpieczenia dla służb mundurowych - do właściwych ministrów.
4.
Zarząd województwa i wojewoda mogą, za pośrednictwem właściwego oddziału Funduszu, przedstawić ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinie do przedłożonego projektu krajowego planu na rok 2004 w terminie do dnia 10 września 2003 r.
5.
Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą przedstawić ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinie do przedłożonego projektu krajowego planu na rok 2004 w terminie do dnia 10 września 2003 r.
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia po rozpatrzeniu zgłoszonych opinii i uwag zatwierdza krajowy plan na rok 2004 w terminie do dnia 30 września 2003 r.
7.
Zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia krajowy plan na rok 2004 Zarząd Funduszu przesyła niezwłocznie do właściwych oddziałów wojewódzkich Funduszu w celu jego realizacji oraz do wiadomości właściwego zarządu województwa, wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
113 Art. 220b dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.73.660) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 maja 2003 r.