Art. 220a. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  220a. 112

 

1.
Projekt wojewódzkiego planu zdrowotnego na rok 2004 opracowuje zarząd województwa, a zatwierdza w drodze uchwały sejmik województwa i przekazuje do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu do dnia 30 czerwca 2003 r.
2.
W przypadku nieprzedstawienia wojewódzkiego planu zdrowotnego na rok 2004 w terminie, o którym mowa w ust. 1, plan ten opracowuje właściwy oddział wojewódzki Funduszu.
3.
Wojewódzki odział Funduszu, na podstawie analizy sytuacji zdrowotnej obywateli określonej w wojewódzkim planie zdrowotnym na rok 2004 oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych sfinansowanych przez właściwą kasę chorych w okresie ostatnich dwóch lat, przygotowuje wojewódzki plan zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na 2004 r., zwany dalej "wojewódzkim planem zabezpieczenia".
4.
Komórka organizacyjna centrali Funduszu, o której mowa w art. 38 ust. 5, przygotowuje plan zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla służb mundurowych na rok 2004, zwany dalej "planem zabezpieczenia dla służb mundurowych".
5.
Plany, o których mowa w ust. 3 i 4, określają w szczególności liczbę i zakres świadczeń zgodnie z potrzebami zdrowotnymi oraz w ramach posiadanych przez Fundusz środków finansowych.
6.
Oddział wojewódzki Funduszu przekazuje wojewódzki plan zabezpieczenia do centrali Funduszu w terminie do dnia 30 lipca 2003 r.
112 Art. 220a dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.73.660) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 maja 2003 r.