Art. 219. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  219.
1.
Do czasu powołania przez Radę Funduszu osób, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, obowiązki zastępców Prezesa Funduszu pełnią osoby wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek Prezesa Funduszu.
2.
Kadencja członków pierwszej Rady Funduszu wynosi 30 miesięcy w przypadku:
1)
2 z członków, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2;
2)
1 członka, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3;
3)
1 członka, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 6;
4)
1 członka, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7;
5)
1 z członków, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 8.
3.
Członkowie Rady Funduszu powoływani są, po zakończeniu kadencji osób, o których mowa w ust. 2, w trybie art. 41.