Art. 20. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  20.
1.
Dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest karta ubezpieczenia zdrowotnego.
2.
Karta ubezpieczenia zdrowotnego zawiera następujące dane osobowe:
1)
imię i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
kod płatnika składki;
4)
numer karty.
3. 52
 Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu:
1)
potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego;
2)
gromadzenia danych o osobach ubezpieczonych w Funduszu;
3)
gromadzenia danych o osobach uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji;
4)
wydawania poświadczeń i zaświadczeń, o których mowa w art. 19a;
5)
rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz tryb wydawania i unieważniania karty ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniając dane wymienione w ust. 2 oraz konieczność ochrony tych danych zgodnie z odrębnymi przepisami.
52 Art. 20 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.892) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczposopolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.