Art. 195. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  195.

Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:

1)
"kasie chorych" lub "instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego" - rozumie się przez to Fundusz;
2)
"ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" - rozumie się przez to niniejszą ustawę;
3)
"powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" - rozumie się przez to ubezpieczenie zdrowotne określone w niniejszej ustawie;
4)
"symbolu kasy chorych" - rozumie się przez to oznaczenie właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
5)
"Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych" - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw zdrowia.