Art. 188. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  188.

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Narodowy Fundusz Zdrowia;";

2)
w art. 35d w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Narodowym Funduszu Zdrowia;".