Art. 186. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  186.

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.17)) w art. 36 wyrazy "powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" zastępuje się wyrazami "powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia".