Art. 185. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  185.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 16 w ust. 1:
a)
w pkt 9 w lit. c wyrazy "powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" zastępuje się wyrazami "powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia";
b)
uchyla się pkt 62;
2)
w art. 17 w ust. 1:
a)
pkt 4p otrzymuje brzmienie:

"4p) dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w części przeznaczonej na cele statutowe,",

b)
uchyla się pkt 27.