Art. 166. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  166.
1.
Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2.
Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności jednostki kontrolowanej, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
3.
Ponadto protokół kontroli powinien zawierać:
1)
zastrzeżenie, że służy wyłącznie do użytku służbowego;
2)
nazwę jednostki kontrolowanej i jej adres oraz imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, a w miarę potrzeby - także kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem zmian w okresie objętym kontrolą;
3)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wymienieniem przerw w kontroli;
4)
imię i nazwisko kontrolującego oraz numer i datę upoważnienia do kontroli;
5)
określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
6)
wzmiankę o poinformowaniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie zgłaszania zastrzeżeń, o których mowa w art. 167, oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez kontrolującego;
7)
wzmiankę o poinformowaniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie składania wyjaśnień do protokołu, o których mowa w art. 167;
8)
wzmiankę o poinformowaniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie odmowy podpisania protokołu;
9)
wzmiankę o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej;
10)
podpisy kontrolującego i kierownika jednostki kontrolowanej oraz miejsce i datę podpisania protokołu;
11)
parafy kontrolującego i kierownika jednostki kontrolowanej na każdej stronie protokołu;
12)
wzmiankę o odmowie podpisania protokołu.
4.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach; jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.